İşlenmesi ve Korunması

KVKK'nın işlenmesi ve korunması

                 

                                                                AMAÇ

Bu politika veri sorumlusu sıfatıyla Kendirli Belediyesi tarafından yürütülen her türlü faaliyette 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (uygun olarak kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen yöntemleri tarif etmeyi ve Kanun’un 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlüğünü yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, kişisel verilerin Kendirli Belediyesi tarafından toplanması, kullanılması, paylaşması, saklanması ve imhası süreçlerinde uygulanan prensipleri içerir. Vatandaşlarımızı, belediye çalışanlarını, ziyaretçileri, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri belediye tarafından işlenen bütün kişileri bilgilendirmeyi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Bu politika ile belediyemiz otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla belediyemizin süreçlerinde işlenen tüm kişisel verileri kapsar.

YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Belediye içerisinde Kanun, Yönetmelik ve Politika ile belirtilen kişisel verilerinin; saklanması ve imhasına dair gereklerin yerine getirilmesinde tüm çalışanlar, danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları ve diğer surette belediye nezdinde kişisel veri saklayan ve işleyen herkes bu gerekleri yerine getirmekten sorumludur. Her iş birimi kendi iş süreçlerinde ürettiği veriyi saklamak ve korumakla yükümlüdür.

KVK Kurulu ile yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ veya kabul etme ve sicile kayıt gibi işlemlerin sorumluluğu “Veri Sorumlusu İrtibat Kişi”sindedir.

                                          

                             TANIMLAR VE KISALTMALAR

Açık Rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İlgili Kullanıcı; Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha; Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun; KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı; Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi; Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi; Kişisel verilerin silinmesi;kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi; Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul; Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha; Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi; Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri İşleyen; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu; Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Yönetmelik; 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

         KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

Kendirli Belediyesi kişisel verileri korunması ve işlenmesi için gerekli tedbirleri ve uygulanan süreci işbu politika ile somut bir şekilde ortaya koymaktadır. İlgili kanunlar ve yönetmelikler ile bu politikanın uyumsuz olduğu durumlarda ya da güncellenen mevzuatlar doğrultusunda politikanın güncel olmaması halinde Kendirli Belediyesi yürürlükteki mevzuata uyacağını kabul etmektedir. Kanunun, yönetmelik ve mevzuatlarda olan değişikliklere göre bu politika güncellenip, Kendirli  Belediyesi’nin yasal gereklikleri yerine getirmesi için revize edilir.

                                                    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

       Kendirli  Belediyesi aşağıda belirtilen kişisel verileri işlemektedir:

KİŞİSEL VERİ

ÇALIŞANLAR

KAMUPERSONELİ

STAJYER

VATANDAŞ

VELİ/VASİ/TEMSİLCİ

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

 

 

 

 

Finans

 

 

 

Fiziksel Mekân Güvenliği

 

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 

 

 

 

 

İletişim

 

İşlem Güvenliği

 

 

 

 

Kimlik

 
 

Mesleki Deneyim

 

 

Müşteri İşlem

 

 

 

 

Özlük

 

 

 

Sağlık Bilgileri

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    

      

               KİŞİSEL VERİLERİN        İŞLENME AMAÇLARI

       Kendirli Belediyesi kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlarda işlemektedir:

 

VERİ İŞLEME AMACI

ÇALIŞANLAR

KAMU PERSONELİ

STAJYER

VATANDAŞ

VELİ/VASİ/TEMSİLCİ

Adres Bilgilendirme Süreci

       

 

Ada ve Parsel Bilgilendirme Süreci

 

 

 

 

 

Ada ve Parsel Faaliyetlerin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

Doğal Afet riski altındaki alanlar ve Riskli Binalarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi

 

 

 

Asansör Ruhsatlandırma Belgesi

 

 

 

 

Bilgilendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

Dosyaların muhafaza edilmesi

 

 

 

 

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

Çalışan kayıtların saklanması

 

 

 

 

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

 

 

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

Dilekçe Başvuru Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

Dosyaların muhafaza edilmesi

   

 

 

Emlak ve İmar Borcu Bilgilendirmesi

 

 

 

 

Emlak Vergisi Sicil No Sorgulama Süreçleri

 

 

 

 

Emlak ve İstimlak İşlemlerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

Evlilik İşlemleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

Evrak Kayıt Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 

 

 

 

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

 
 

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

Güncel İmar Durumu Bilgilendirilmesi

 

 

 

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 

 

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

İlgilinin Hak ve Menfaat Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

İmar Uygulaması ve Düzenleme Ortaklık Payı Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

İmar Uygulaması ve Düzenleme Ruhsatlandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

İmar Yapı Ruhsat Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

   

 

 

İş Süreçlerinde ilgili okul mezunu olduğuna dair sunulan belge

 

 

 

 

Kanun gereği, Kendirli Belediyesi personelinin muayenelerini yapmak.

 

 

 

 

Ön İnceleme, İnceleme, Araştırma ve şikâyet işlemlerinin yürütülmesi

 

 

 

Tadilat Ruhsatlandırma Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

Planlı Alanlar İmar Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

Riskli Yapı Denetim Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

Koruma, Uygulama ve Denetim Onarım Ön İzin Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

Yapı Kullanma İzin Belgesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

Talep / Şikayetlerin Takibi

 

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

Mesul Müdür başvuru Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

Teftiş Kurulu Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

Sağlık Hizmetleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

Ruhsat Başvuru Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

Ruhsat Bilgilendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

   

 

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne Ait Bilgilendirme Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

   

 

 

Semt Konakları Kiralama Aktive faaliyetlerininYürütülmesi

 

 

 

 

Sosyal Yardım ve organizasyon Faaliyetlerin Yürütülmesi

 

 

 

 

Vergisel İşlemlerin Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

Kat Mülkiyet Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Talep Şikayetlerinin Takibi

 

 

 

 

             

 

       KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
       VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Kendirli Belediyesi kişisel verileri elde etme yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:

KİŞİSEL VERİ

ÇALIŞAN

KAMU PERSONELİ

STAJYER

VATANDAŞ

VELİ/VASİ/TEMSİLCİ

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Mail

Uygulama

Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Mail

Uygulama

Faks

Kurye

Yazılı Beyan
MailUygulama

 

Telefon

Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Mail

Uygulama

Faks

Kurye

Telefon

Yazılı Beyan

 

Sözlü Beyan

Uygulama

Finans

Yazılı Beyan
Elden Teslim
Sözlü Beyan
Mail
Telefon

 

 

 

Yazılı Beyan
Elden Teslim
Sözlü Beyan
Mail
Telefon

 

Fiziksel Mekân Güvenliği

Görsel

 

Görsel

Görsel

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Yazılı Beyan
Elden Teslim

 

 

 

 

 

 

Elden Teslim

 

 

Kimlik

Yazılı Beyan
Elden Teslim

 

 Sözlü Beyan

Uygulama

Mail

Yazılı Beyan
Elden Teslim

 

Mail

Faks

Kurye

Yazılı Beyan
Elden Teslim

 

 Mail

Uygulama

Telefon

Yazılı Beyan
Elden Teslim

 Sözlü Beyan

Mail

Uygulama

Telefon

Yazılı Beyan
Sözlü Beyan

 

 Uygulama

Müşteri İşlem

Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Uygulama

Mail

Faks

Kurye

 

 

Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Uygulama

Mail

Faks

Kurye

 

Özlük

Yazılı Beyan
Elden Teslim
Sözlü beyan
Uygulama
Mail
Kurye
Telefon

 

 

 

Yazılı Beyan
Elden Teslim
Uygulama
Mail

 

 

 

 

 

Sağlık Bilgileri

Yazılı Beyan

 Elden Teslim

Sözlü beyan

Uygulama

Mail

Telefon

 

Uygulama

 

Mail

Telefon

Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

 

 

​​​

                               VERİ İŞLEME HUKUKİ SEBEPLERİ

Kendirli  Belediyesi kişisel verileri işleme hukuki dayanakları aşağıda belirtilmiştir:

 

VERİ İŞLEME AMACI

ÇALIŞANLAR

KAMU PERSONELİ

STAJYER

VATANDAŞ

VELİ/VASİ/TEMSİLCİ

Kanun gereği, Kendirli Belediyesi personelinin muayenelerini yapmak.

Kanunlarda Öngörülmesi

 

 

 

 

Kurs Kayıt Aktivitelerin Yürütülmesi

 

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Adres Bilgilendirme Süreci

 

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Ada ve Parsel Bilgilendirme Süreci

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Doğal Afet riski altındaki alanlar ve Riskli Binalarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi

Kanunlarda Öngörülmesi

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Asansör Ruhsatlandırma Belgesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Beyaz Zambak Veri ile Akos Veri Eşleştirilmesi

 

Açık Rıza Gereklidir

 

Açık Rıza Gereklidir

 

Dosyaların muhafaza edilmesi

 

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi,

 

Açık Rıza Gereklidir.

 

 

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Kanunlarda Öngörülmesi,
 

Açık Rıza Gereklidir.

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

 

 

Cenaze Muayene Hizmetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi

Kanunlarda Öngörülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Dilekçe Başvuru Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Dosyaların muhafaza edilmesi

 

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Emlak ve İmar Borcu Bilgilendirmesi

 

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Emlak Vergisi Sicil No Sorgulama Süreçleri

 

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi,

 Açık Rıza Gereklidir.

 

 

Emlak ve İstimlak İşlemlerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi

Kanunlarda Öngörülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Kendirli Belediyesi’nin Meşru Menfaatleri,

 Açık Rıza Gereklidir.

 

 

 

 

Evlilik İşlemleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Evrak Kayıt Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kanunlarda Öngörülmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi,

 Açık Rıza Gereklidir.

 

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Kanunlarda Öngörülmesi

 

 

 

 

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Kendirli Belediyesi’nin Meşru Menfaatleri

 

Kendirli Belediyesi’nin Meşru Menfaatleri

Kendirli Belediyesi’nin Meşru Menfaatleri

 

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Açık Rıza Gereklidir

 

 

 

 

Güncel İmar Durumu Bilgilendirilmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Hasta Nakil Ambulansı Hizmetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Açık Rıza Gereklidir

 

 

Açık Rıza Gereklidir

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendirli Belediyesi’nin Meşru Menfaatleri,

 Açık Rıza Gereklidir

 

İmar Uygulaması ve Düzenleme Ortaklık Payı Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

İmar Uygulaması ve Düzenleme Ruhsatlandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

İmar Yapı Ruhsat Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

İş Süreçlerinde ilgili okul mezunu olduğuna dair sunulan belge

 

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Tadilat Ruhsatlandırma Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Planlı Alanlar İmar Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Riskli Yapı Denetim Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Koruma, Uygulama ve Denetim Onarım Ön İzin Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Bilgilendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Yapı Kullanma İzin Belgesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 

 

 

Açık Rıza Gereklidir

 

Talep / Şikayetlerin Takibi

Kanunlarda Öngörülmesi

 

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi,

 Açık Rıza Gereklidir.

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

 

 

 

 

 

 

Mesul Müdür başvuru Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kanunlarda Öngörülmesi

 

 

Açık Rıza Gereklidir

 

Ön İnceleme, İnceleme, Araştırma ve şikâyet işlemlerinin yürütülmesi

Kanunlarda Öngörülmesi

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Teftiş Kurulu Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kanunlarda Öngörülmesi

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Sağlık Hizmetleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kanunlarda Öngörülmesi

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Ruhsat Başvuru Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi,

 Açık Rıza Gereklidir.

 

Ruhsat Bilgilendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi,
Açık Rıza Gereklidir.

 

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne Ait Bilgilendirme Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

Açık Rıza Gereklidir

 

Semt Konakları Kiralama Aktive FaaliyetlerininYürütülmesi

 

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Sosyal Yardım ve organizasyon Faaliyetlerin Yürütülmesi

 

 

 

Açık Rıza Gereklidir

 

İlgilinin Hak ve Menfaat Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

Açık Rıza Gereklidir

 

Vergisel İşlemlerin Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kanunlarda Öngörülmesi

 

 

 

 

Kat Mülkiyet Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

Kanunlarda Öngörülmesi

 

 

 

 

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Talep Şikayetlerinin Takibi

 

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

                      KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması adına alınan idari ve teknik tedbirler “Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası ‘nda detaylandırılmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İÇİN İLKELER

Kanun’un 4 maddesi 2. bendinde kişisel verilerin işlenmesi için ilkeler belirlenmiştir. Kendirli  Belediyesi’nin Meşru Menfaatleri belirlenen ilkelere uygun şekilde kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi aşağıdaki ilkelere uygun yapılmaktadır;

KİŞİSEL VERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kendirli  Belediyesi Meşru Menfaatleri kişisel verileri yasal zorunluluklar nedeniyle ve vatandaşlarımıza hizmet sunulması adına işlemektedir. Tam metnine https://kendirli.bel.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz Kanun’un 5/2 maddesi gereği verinin işlenmesinin:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda belirtilen durumlar dışında Kendirli Belediyesi Meşru Menfaatleri ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir.

                                                                       KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Kendirli  Belediyesi Meşru Menfaatleri tarafından elde edilen kişisel verilerini imhası“Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası ‘nda detaylandırılmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kendirli  Belediyesi Meşru Menfaatleri, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, Kanun’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, Kanun’da belirtilen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler; veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

                 KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINDAKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kendirli  Belediyesi yurtdışına herhangi bir veri aktarımı söz konusu değildir.

                ZİYARETÇİLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİ KAMERA KAYDI

Kendirli  Belediyesi Meşru Menfaatleri tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, bina içerisi güvenlik kamerasıyla izlenmektedir.

Bu kapsamda Belediyemiz Anayasa, Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

Belediyemiz bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları alınmaktadır.

Belediyemiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; belediyenin, çalışanların, vatandaşların ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlaması amaçlanmaktadır.

Belediyemiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde Kanununda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda belediye çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, sadece güvenlik görevlileri izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Belediyemiz tarafından Kanunun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİ VE İNTERNETE ERİŞİM NOKTASI HİZMETİ İÇİN ALINAN KİŞİSEL VERİLER

Belediyemizin sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; teknik vasıtalarla (Örn. çerezler-cookie gibi) site içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir.

Belediyemiz bütün ziyaretçilerine ücretsiz internet hizmeti vermektedir.  Verilen hizmetin log kayıtlarının 5651 sayılı Kanun(İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında) gereği kimlik bilgileri ve internet logları alınmakta ve saklanmaktadır. İşlenen kişisel veriler 5651 sayılı kanun gereği 2 yıl saklı tutulmaktadır.

                                                 

                      KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun’dan kaynaklanan veri sahibi haklarınız ilgili Kanunun 11. Maddesinde sayılmış olup şunlardır:

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Yukardaki maddelerde geçen haklarınızı “Kendirli  Belediyesi’ne İlgili Kişi Kişisel Başvuru Formu ‘nu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz:

 • Formu elden teslim ederek (adres:Düz Mahalle Şehit Azmi Caddesi, No:2 53620 Kendirli / RİZE)
 • KEP adresinizle e-posta ile(adres:kendirlibelediyesi@hs01.kep.tr)

Başvuru formuna “https://kendirli.bel.tr/” adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kendirli Belediyesi KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ile yapılan başvuruların kabul edilebilmesi için aşağıdaki hususlarda Kişisel Veri Sahibi ‘nin dikkat etmesi gerekmektedir;

 • Elden teslim yöntemiyle yapılan başvuruların kişisel veri sahibi tarafından yapılmalıdır. Kişisel veri sahibi kimliğini ibraz etmelidir. Başvurunun Kişisel Veri Sahibi haricinde birisi tarafından teslim edilmesi durumunda noter tasdikli vekâletname ile başvurulmalıdır.
 • Noter vasıtasıyla onaylanan Başvuru Formu ‘nun posta ile gönderilmesi durumunda yasal sürecin başlangıç zamanının tespiti için iadeli taahhütlü olarak gönderilmelidir.