Alaettin SERDAR

Kendirli Belediye Başkanı

Yeni İnternet Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Google Plus'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Facebook'ta Paylaş
ARAÇ SATIŞ İHALESİ

Buradasınız: Haberler - Araç Satış İhalesi

1893 görüntülenme - Tarih: 05.12.2018    YAZDIR

İLAN 

KENDİRLİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz araç parkında kayıtlı aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu, muhammen bedeli, KDV oranı ve iştirak için aranan teminat miktarı yazılı olan araç belirtilen yer , gün ve saatte  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık ihale usulü (artırma)  yoluyla satışa çıkarılmıştır.

 

 

Aracın Plakası

 

Cinsi

 

Markası

Tipi

 

Modeli

 

Kilometresi

Muhammen Bedeli (KDV HARİÇ)

 

 İhale Tarihi

Geçici Teminat Bedeli

   

 

53 AZ

769

3 Dingil

 Damperli       Kamyon

 DESETO

 

1997

 

 

12.500,00-.₺

 

20.12.2018

 

375,00.₺

 

1- İhalenin Yeri , Günü ve Saati : İhale,  Belediye Encümenince  20/12/2018 Perşembe günü saat 11:00’ de  Düz Mah. Recep Tayyip ERDOĞAN Cad.No:58 Kendirli /RİZE adresinde bulunan Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır .

2-  SATIŞ ŞARTLARI VE USULÜ

a) Aracın  Satışı: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık ihale usulü (artırma)  yoluyla satışa çıkarılmıştır.

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları ihaleye katılamayacaklardır.

c) Telgraf, faks ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

d) İhaleye katılacaklardan aşağıda belirtilen belgeler istenir.

                     a.     Tebligat için adres beyanı

b.     Nüfus cüzdanı örneği

c.      İmza sirküleri ( Noter tasdikli)

d.     Vekâleten girecekler için vekâletname (noter onaylı)

e.     Şirket olarak katılacaklar için ;

e-1   Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)

e-2   Ticaret odası sicil kaydı

e-3   İmza Sirküleri (noter onaylı)

e-4   Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)

f.   Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi.

g.      Geçici teminat makbuzu.

h.     Şartname alındı makbuzu.

i.       Belediyemize borcu olmadığına dair belge.

3-2886 sayılı kanun ve diğer kanunlar çerçevesinde kamu ihalesinden yasaklı olmayanlar

   ihaleye katılırlar.

4-Geçici teminat bedeli; ihale teklif tutarının %3’ü olan tutarın  20.12.2018 Perşembe günü

   saat11:00 ’ye kadar yatırılmış olması şarttır.

5-İhaleye katılacak tüm isteklilerin yukarıda yazılı maddeleri, bu işe ait ihale şartnamesini ve

   eklerini, çekincesiz olarak kabul ve taahhüt etmeleri şarttır.

6-Tüm vergi, resim ve harçlar ihaleyi alana aittir.

7-İstekliler; ihaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü Düz Mahalle Recep Tayyip

   Erdoğan Cad.No:58 Kendirli/RİZE adresinde bulunan Kendirli  Belediyesi Encümen Toplantı

   Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8-İhaleye katılmak isteyenler  100,00-₺ şartname bedelini Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine

   yatırarak ihale şartnamesini Belediyemiz Mali Hizmetler  Müdürlüğünden alabilirler.          

                                           

 

       

  


Fotoğraflar FOTOĞRAFLAR